วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาจแบ่งประเภทลักษณะการออกแบบได้ 2 ประเภทคือ • การออกแบบลักษณะโครงสร้าง • การออกแบบกราฟฟิค การออกแบบลักษณะโครงสร้าง หมายถึง การกำหนดรูปลักษณะ โครงสร้างวัสดุที่ใช้ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ ตลออดจนการขนส่งเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นับตั้งแต่จุดผลิตจนถึงมือผู้บริโภค การออกแบบกราฟฟิค หมายถึง การสร้างสรรค์ลักษณะส่วนประกอบภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ความเข้าใจ (To Communicate) ในอันที่จะให้ผลทางด้านจิตวิทยา (Psychological Effects) ต่อผู้บริโภค และอาศัยหลักศิลปะการจัดภาพให้เกิดความประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ความรู้คร่าวๆ จากแหล่งที่มา : http://www.mew6.com/composer/package/package_8.php การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการผลิตสิ่งบรรจุหรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ เพื่อ ความปลอดภัยและประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือในการกำหนดโปรแกรมการตลาด เพิ่มโอกาสในการสร้างกำไร ลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ 1. บรรจุภัณฑ์ขั้นที่หนึ่ง (Primary packaging) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่มาห่อหุ้มตัวสินค้า เพื่อป้องกันรักษาไม่ให้ตัวสินค้าได้รับความเสียหาย หรือเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น หลอดยาสีฟัน 2. บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง (Secondary packaging) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่มาห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นที่หนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวสินค้าได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า ช่วยในการขายสินค้าโดยการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น กล่องยาสีฟัน 3. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shipping packaging) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาและขนส่งสินค้า ตัวอย่างเช่น ลัง ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น เนื้อหาคร่าวๆ จากแหล่งที่มา : http://www.thaisakolgp.com/viewknowlage.php?noknowlage=35 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging design) หมายถึง การกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครองป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายและเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้อมูลจาก : http://netra.lpru.ac.th/~weta/c1/c1_print.html

ความหมายของ "Packaging Design"

ความหมายของคำว่า Packaging Design คำว่า Packaging หรือ บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่การผลิตสินค้า หรือบริการได้เน้นหรือให้ความสำคัญกับผู้บริโภค (Consumer Oriented) และจะได้เห็นว่าการบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้นเพราะลำพังตัวสินค้าเองไม่มีนวัตกรรม (Innovation) หรือการพัฒนาอะไรใหม่อีกแล้ว ฉีกแนวไม่ออกเพราะได้มีการวิจัยพัฒนากันมานานจนถึงขั้นสุดยอดแล้ว จึงต้องมาเน้นกันที่บรรจุภัณฑ์กับการบรรจุหีบห่อ (Packaging) บรรจุภัณฑ์กับหีบห่อ (Package) ถือว่าเป็นคำคำเดียวกัน ทั้งนี้สุดแล้วแต่ผู้ใดประสงค์หรือชอบที่จะใช้คำใด เพราะฉะนั้น คำว่า Packaging Design จึงมีความหมายว่า "งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบและผลิตหีบห่อให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิตขึ้นมา ให้ความคุ้มครองสินค้า ห่อหุ้มสินค้าตลอดจนประโยชน์ใช้สอย อาทิเช่น ความสะดวกสบายในการหอบหิ้ว พกพาหรือการใช้ เป็นต้น เนื้อหาคร่าวๆ จากแหล่งที่มา http://www.creativelanna.com/center/how-to-export/packaging-meaning/ Package Design หรือ บรรจุภัณฑ์ คือ สิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกล่อง ถุง กระดาษ หรือหีบห่อ คือ รูปลักษณ์ภายนอก ที่บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพราะฉะนั้น การออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้าควบคู่กับการวางแผนออกแบบที่ดี สวยงาม จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ น่าซื้อ และเพิ่มความน่า้้เชื่อถือของสินค้า เพื่อเพิ่มเพระดราคาของสินค้า สะดุดตาและเพิ่มการตัดสินใจของผู้บริโภคได้ บรรจุภัณฑ์สามารถทำได้หลายรูปแบบ มีการลงทุนที่ราคาไม่แพงและจำเป็นต้องมี เมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆที่คล้ายๆกัน เนื้อหาคร่าวๆจากแหล่งที่มา http://www.tong-tum.com/packging.html Dictionary of Marketing Terms for: package design In general: planning and fashioning the complete form and structure of a product’s package. In creating a new design or revamping an existing design, the following aspects of a product’s package are usually reviewed: size and shape, color, closure, outside appearance, protection and economy, convenience, labeling, and the packaging material’s effects on the environment. The best packaging system is then developed by careful evaluation of product, market competition, and existing product line. Generally speaking, package redesigning is done one element at a time, to preserve the brand loyalty of existing customers. แปลได้ดังนี้ ความหมายโดยทั่วไปของ Package Design การวางแผนและนำความคิดมาทำให้เป็นรูปเป็นร่างของบรรจุภัณฑ์ ตามโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบหรือปรับปรุงจากของเก่า ทั้ง ขนาด รูปร่าง สี การปิดเปิด ด้านนอกด้านใน ระบบกลไกต่างๆ ว่าปกป้องผลิตภัณฑ์ด้านในได้มากน้อยเพียงใด รวมไปถึง ความเหมาะสม ความสะดวกสบาย การติดฉลาก และ วัสดุที่รักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุด จึงต้องพัฒนาโดยคำนึงถึงสินค้าภายในเป็นหลัก ทั้งการแข่งขันในตลาดและสายการผลิตที่มีอยู่ และทำได้ตามที่ลูกค้าต้องการ เนื้อหาคร่าวๆ จากแหล่งที่มา http://www.allbusiness.com/barrons_dictionary/dictionary-package-design-4956697-1.html

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1 วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ARTD3302

สัปดาห์ที่ 1 ของการเรียนการสอนวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ท่านรองศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร ได้แนะนำเว็บบล๊อกสำหรับการเรียนการสอน รวมถึงการทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความพร้อมของทุกคน และได้สั่งงานเอาไว้ดังนี้ 1. ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของ Packaging Design 2. ความหมายของคำว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ อย่าน้อย อย่างละ 3 แหล่งที่มา